FCC-Segell-banner4

Notícies

Convocatòria plaça de director/ra general d'Arts Visuals de l'Ajuntament de Palma

bonart palma - 17/07/19
BONART_180x180Banner-Ilse-Bing-180x180px_v1-cat
Convocatòria plaça de director/ra general d'Arts Visuals de l'Ajuntament de Palma
Per decret de batlia núm. 201913033, de 28 de juny de 2019, s'ha resolt:
1. Aprovar les bases que regiran la convocatòria per a cobrir la plaça de director/ra general d'Arts Visuals pel procediment de concurs.

2. Publicar-ho al web de l'Ajuntament de Palma i al Bolletí Oficial de les Illes Balears amb un termini de presentació de sol·licituds de 30 dies naturals a comptar des del dia següent de la seva publicació.

3. Elevar la proposta de nomenament del candidat seleccionat a la Junta de Govern.

Palma, 28 de juny de 2019

El cap del Departament

Damià Sans Tous

Convocatòria i bases per a cobrir la plaça de director/ra general d'Arts Visuals pel procediment de concurs 1. Atribucions del/de la director/ra d'Arts Visuals

a. Dissenyar i dirigir la programació artística del Casal Solleric i coordinar la cogestió del CAC Palma.
b. Tenir cura de la projecció pública de les activitats del centre i impulsar tota classe d'iniciatives que permetin captar recursos aliens. c. Consolidar la línia socioeducativa del centre.
d. Fer-se càrrec de tots els aspectes relacionats amb la promoció de les activitats: elaboració de programes, publicitat i col·laboració en les tasques de difusió als mitjans de comunicació .
e. Dur a terme qualsevol acció que promogui les arts a Palma de manera transversal amb els altres centres i àrees de l'Ajuntament.

2. Règim de contractació i incompatibilitats

La retribució del/de la director/ra general d'Arts Visuals serà la mateixa que s'assigni als directors/res generals de l'Ajuntament de Palma. Estarà sotmès/esa al règim establert per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

La seva dedicació serà completa i exclusiva, de 40 hores setmanals, i no podrà desenvolupar cap altra activitat laboral.

3. Requisits dels aspirants

Per a ser admesos al concurs els aspirants han de complir el dia que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i mantenir fins que finalitzi el contracte els següents requisits:

a. Ser major d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
b. Tenir la nacionalitat espanyola, d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat en el qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors. En cas contrari, si se subscriu el contracte ha d'acreditar la residència legal i el permís de treball a les Illes Balears.
c. Comptar amb una titulació universitària, amb el nivell de diplomatura, llicenciatura o grau, de l'àrea de coneixements de les humanitats.
d. Tenir coneixements de llengua catalana amb el nivell B2.
e. En el cas d'aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i de l'origen dels quals no es desprengui el coneixement de la llengua castellana, tenir coneixements de llengua castellana.
f. Tenir experiència en programació de centres culturals i/o comissariat de projectes culturals o artístics.
g. Presentar un currículum que detalli la seva formació i la seva trajectòria professional.
h. Presentar una proposta de línies de programació pel Casal Solleric i el CAC Palma que es concreti en un exemple de programació anual incidint en el vessant socioeducatiu i la transversalitat.
i. Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l'exercici de les funcions que li corresponen.
j. No ocupar cap lloc de feina ni realitzar cap activitat al sector públic delimitada per l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i no percebre pensió de jubilació, retir o orfandat.
k. No haver estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a exercir funcions públiques.

4. Comissió Avaluadora

La Comissió Avaluadora que revisarà la documentació i avaluarà les propostes presentades estarà formada per les següents persones:

- la Sra. Tina Codina, vocal del Consell Municipal de la Cultura
- la Sra. Pilar Rubí, vocal del Consell Municipal de la Cultura
- la presidenta de l'AAVIB o la persona en qui delegui, membre del Consell Municipal de la Cultura.
- el president de l'Associació de Gestors Culturals o la persona en qui delegui, membre del Consell Municipal de la Cultura i del Consell Social de la Ciutat.
- el tècnic de gestió cultural del Casal Solleric, amb veu i sense vot

Hi actuarà com a secretari el cap del Departament de Cultura o la persona en qui delegui.

5. Presentació de candidatures

Les persones interessades han d'aportar la següent documentació:

1. Document acreditatiu de la identitat i la nacionalitat, com també, si s'escau, dels oportuns permisos de residència i de treball.

2. Títol universitari amb el nivell de diplomatura, llicenciatura o grau de l'àrea de coneixement d'humanitats, o certificat acadèmic que acrediti que han cursat i aprovat els estudis necessaris per a obtenir el títol corresponent, juntament amb el document que acrediti que han abonat els drets per a la seva expedició, a l'efecte del compliment dels requisits de la convocatòria.

3. Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana de nivell B2, expedit o homologats pel Govern de les Illes Balears, per escoles oficials d'idiomes o escoles d'administració pública, i també els reconeguts d'acord amb la normativa autonòmica, estatal o qualsevol organisme acreditat a la convocatòria.

4. Per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i de l'origen dels quals no es desprengui el coneixement de la llengua castellana, el diploma d'espanyol com a llengua estrangera regulat pel Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o el certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d'idiomes; justificant que posseeixen una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent al territori espanyol, o bé superar una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta llengua.

5. Currículum amb el detall de la trajectòria professional (contractes, vida laboral, programes d'exposicions activitats, publicacions, etc.)

6. Proposta de línies de programació pel Casal Solleric i el CAC Palma que es concreti en un exemple de programació anual incidint en el vessant socioeducatiu i la transversalitat, d'acord als documents marc de programació que es poden consultar a www.palma.cat. Per a elaborar-la s'ha de tenir com a referència, amb caràcter només orientatiu, l'assignació pressupostària que l'Ajuntament de Palma destina a la programació del Casal Solleric i CAC Palma en els seus pressuposts de 2019 (240.000 €).El projecte s'ha de presentar en paper i en format digital (USB o CD).

En cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'ha de posseir la credencial que n'acredita l'homologació.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada a la llengua catalana o a la castellana.

També es pot presentar mitjançant correu certificat –la data s'haurà de justificar mitjançant el segell de l'oficina de Correus o qualsevol de les altres formes previstes per l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si la documentació s'envia per correu certificat s'ha d'enviar un correu electrònic que informi de la presentació de candidatura a l'adreça electrònica cultura@palma.cat

El termini per a presentar la documentació esmentada és de 30 dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació de l'anunci al BOIB.

Si el darrer dia de presentació és festiu o inhàbil s'entén prorrogat al següent dia hàbil.

No presentar les sol·licituds en el temps i la forma establerts determinarà que no s'admeti l'aspirant.

6. Procés de selecció

La Comissió Avaluadora examinarà la documentació presentada pels candidats, verificarà que compleixen els requisits establerts a la base 3 i valorarà les persones admeses d'acord amb el següent barem:

- Currículum: fins a 40 punts. - Projecte: fins a 40 punts.

Els tres candidats que aconsegueixin més puntuació en aquesta fase de valoració seran convocats a una entrevista personal que tindrà un valor de fins a 20 punts.

Els candidats hi hauran de defensar el projecte i respondre les preguntes que la Comissió Avaluadora pugui formular. A més, es tindran en compte:

a. La capacitat per a desenvolupar xarxes de relacions, locals, estatals i internacionals, que propiciïn la col·laboració amb altres centres d'activitat similar i/o organismes culturals per a l'organització conjunta de projectes i activitats.

b. Els dots de lideratge i la capacitat de motivar i inspirar l'equip de treball.

Una vegada finalitzat el procés de selecció la Comissió Avaluadora farà una proposta raonada al regidor de Cultura i Benestar Social, que en proposarà el nomenament a la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma. La convocatòria es podrà declarar deserta si es considera que cap de les persones presentades s'adequa al perfil exigit o no compleix els requisits exigits per a cobrir la plaça.

Una vegada finalitzat el procés de selecció, els candidats no seleccionats podran recollir la documentació a les oficines de Cultura de l'Ajuntament en els 10 dies següents des que se'ls comuniqui que no han estat seleccionats.

La Comissió queda autoritzada per a resoldre els dubtes que es puguin presentar i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu en tot el que no preveuen aquestes Bases.

7. Confidencialitat

Es garanteix la confidencialitat de la participació de les persones que prenguin part en aquest procés de selecció i de totes les seves dades personals i professionals. Únicament es farà públic el nom del/de la candidat/ta que resulti designat per a exercir la direcció del centre.

8. Principi d'igualtat

Al web de l'Ajuntament de Palma, http://www.palma.cat, hi ha disponible tota la informació respecte d'aquesta convocatòria i el procés de selecció previst es regeix pels principis d'igualtat de tractament i d'oportunitats i no-discriminació, recollits per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

A la imatge, imatge arxiu Solleric.

Et poden
Interessar
...

970x250_appec2021